Månadens bibelverser

Tema: Guds visdom och världens visdom

Men allt det det som var mig en vinning, det har jag för Kristi skull räknat som förlust. Ja, jag räknar i sanning allt som förlust mot det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre.

Paulus i Filipperbrevet 3:7-8

Ja, var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är denna tidsålders klyftiga män? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tror.
Första korintierbrevet 1:20-21 

När han nu gick fram utmed Galileiska sjön, fick han se Simon och Simons bror Andreas kasta ut nät i sjön ty de var fiskare. Och Jesus sade till dem: "Följ mig så ska jag göra er till människofiskare!"
Strax lämnade de näten och följde honom.
När han hade gått lite längre fram, fick han se Jakob, Sebedeus' son och Johannes, hans bror, där de satt i båten, också de, och ordnade sina nät. Och strax kallade han dem till sig; och de lämnade sin far Sebedeus med legodrängarna kvar i båten och följde honom.
Markus 1:16-20

När de såg Petrus och Johannes vara så frimodiga och märkte att de var olärda män ur folket, förundrade de sig. Men så kände de igen dem och påminde sig att de hade varit med Jesus.
Apostlagärningarna 4:13
Markus 1:16-20


  

Månadens författarcitat

"Vad den kristna församlingen av i dag behöver är icke lärda präster och predikanter. Dess skriande behov är andefyllda män.

Om de är olärda eller lärda spelar ingen roll, endast att de aktar allt för avskräde mot det överträffande i vår Herres Jesu Kristi kunskap.

…Jesus gick inte till de lärda skolorna i Jerusalem för att där söka sina budbärare. Man talar i vår tid så mycket om nyckelmän. Han hade väl också syn på vem som skulle kunna bli till nytta för Hans verk, men Han anlade inte samma synpunkter som man i den kristna verksamheten numer ofta gör.

Nu ser man efter betydande personer i samhället, personer på framskjutna poster såsom synnerligen värdefulla för Guds rike.

Vi vet alla hur Jesus sökte sina sändebud bland fiskarna vid den galileiska sjön och andra som stod uppe i det praktiska livet.

Själv gick han inte till någon skola för att förbereda sig för sin gärning. Hans skola var sysselsättningen i en snickarverkstad i Nasaret.

Då en lärd man som Paulus kom in i de kristna förkunnarnas led, var det inte på grund av den bokliga utbildningen. Hans upplevelse av Kristus var så revolutionerande och fyllde så hela hans väsen, att all den mänskliga visdom och kunskap som han så kraftigt kritiserar i sina brev aktade han som avskräde mot det överträffande i vår Herres Jesu Kristi kunskap.

…Vad gör det om en predikant är litet begåvad som talare och inte har en aning om homiletik, retorik och grammatik, bara hans hjärta är fyllt av Guds kärlekseld så att han brinner för människornas eviga väl?

Det är sällan att de mest begåvade och lärdaste predikanterna får vara till den största välsignelsen."

Lewi Pethrus ”Hos Herren är makten”